Miljöarbete

För många större kunder är valet av leverantör direkt kopplat till ISO 14001 och miljöcertifieringar.
Miljömedvetenhet är viktigt även för ett litet företag, varför Midrange arbetat fram en miljöpolicy som beskrivs i detalj här nedan.

Miljöpolicy

Midranges miljöarbete kännetecknas av en helhetssyn på miljön, både avseende natur- och mänskliga resurser.

Miljöarbetet bygger på en vision där Midrange AB samarbetar med sina kunder i ett samhälle som agerar fullt ut för morgondagens individer, samtidigt som den egna arbetsmiljön stimulerar fortbildning och vidareutveckling.

Ett av målen med miljöarbetet är att vara ett attraktivt och framtidstänkande alternativ till de större konsultbolagen i branschen.

Viktiga punkter för att uppnå detta är:

  • att följa de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet både i Sverige och inom EU
  • att uteslutande nyttja förnyelsebara resurser i de fall sådana finns, och i annat fall agera för en intern förändring avseende framtida behov av sådana resurser
  • att agera för att Midranges kunder förstår innebörden av miljöarbete, i de fall kunden inte har påbörjat ett eget miljöarbete.
  • att utåt propagera för en bättre arbetsmiljö, i första hand avseende stress, slöseri och missbruk av mänskliga resurser
  • att via de media Midrange marknadsför sig, sprida ett positivt miljötänkande

Miljöansvar

Miljöansvarig är Peter Karlström, bolagets ägare, styrelseordförande och VD.
Miljöansvarig övervakar efterlevnaden av miljökraven och de uppsatta målen.

Miljömål

Miljömålen berör följande delar av verksamheten:
Konsultverksamhet
Inom konsultverksamheten är målet att kommunicera miljöarbete med kunden, i de fall kunden inte arbetar efter egna miljömål.

Administration

I den interna administrationen är i målen att nyttja återvunna resurser samt att bidraga till detta genom egen återvinning. Detta avser t.ex. inköp av pappers-produkter och förbrukningsvaror till kontorsutrustningen samt sparsamhet med naturresurser.

Tjänsteresor
Målet är att alltid använda miljöresurssnål kommunikation, i den mån detta är möjligt, t.ex. tåg för resor till kund.
Leverantörer
Avseende inköp till företaget, används endast tidigare miljögodkända företag som leverantörer, eller så görs vid varje enskilt köptillfälle en värdering av leverantören, för att slutligen utföra inköpet hos det företag vars miljöarbete bäst ligger i linje med Midranges eget.

Miljödeklaration

Midrange AB är ett tjänsteföretag inom IT-sektorn, med inriktning på modern framåtskridande teknologi och högt verksamhetskunnande hos kunden.

Midrange AB har tagit fram en miljöpolicy som beskriver de miljömål som företaget arbetar efter dagligen.

Miljöarbetet har två huvudmål vilket utgör en helhetssyn för miljön.

Dessa två huvudmål är;

  • att värna om naturens resurser
  • att värna om de mänskliga resurserna

För att kunna driva ett framåtskridande miljöarbete i ett litet företag som Midrange AB krävs en stimulerande arbetsmiljö som förordar vidareutveckling, god moral och medmänskliga etiska värderingar, då det långsiktiga målet med miljöarbetet är en bättre livsmiljö för kommande generationer.